Městské, obecní úřady - Ostrava - město

1 - 20 firem z 97 nalezených

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - obecní úřad

Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Zámecká 1 kontakt +420 558 669 201, (1 pobočka)

Naše obec se nachází v nadmořské výšce 240 metrů a žije zde 2707 obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1267. Provoz služeb Czech POINT. V obci je knihovna.

web www.staraves.cz

Statutární město Ostrava

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 499 311, (76 poboček)

Magistrát města plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti na území celého města. Provozujeme služby Czech POINT.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava, Poruba

Ostrava, Poruba, Klimkovická 55/28 kontakt +420 599 480 111, (76 poboček)

Výkon přenesené působnosti státní správy a samosprávy na území městského obvodu Poruba. Ověřujeme podpisy i listiny a vyřizujeme občanské průkazy či cestovní doklady. Provozujeme službu Czech POINT.

web www.moporuba.cz

Statutární město Ostrava - Živnostenský úřad Ostrava

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 499 311, (76 poboček)

Vedeme živnostenský rejstřík a provozujeme oddělení živností, kontroly či informatiky a dokumentace. Vydává rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti.

web www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/zivnostensky-urad

Statutární město Ostrava - Odbor vnitřních věcí

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 442 089, (76 poboček)

Vedeme evidenci obyvatel a cestovních dokladů. Dále plníme úkoly ve věcech pojmenování ulic, veřejných prostranství a územních změn v rámci města. Vydáváme výpisy z informačních systémů veřejné správy.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Oddělení stavebně správní

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 486, (76 poboček)

Vedeme stavební úřadu a vykonáváme stavební dozor.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor dopravy

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 442 335, (76 poboček)

Zajišťujeme výkon státní správy na úseku dopravy a silničního hospodářství. Vykonáváme odborný dozor v oblasti taxislužby a městské autobusové dopravy. Stanovujeme užití dopravních značek, povolujeme připojení sousedních nemovitostí a komunikací na silnici.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor investiční

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 406, (76 poboček)

Náš odbor plní funkci investora na stavbách zařazených a schválených v rozpočtu města. Dále se zabýváme se usměrňováním a řízením výstavby na území města.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor legislativní a právní

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 155, (76 poboček)

Poskytujeme právní poradenství ostatním odborům a organizujeme zadávání veřejných zakázek městem. Zajišťujeme činnost zastupitelstva či rady města a provádíme přípravu jednání městských orgánů.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor projektů IT služeb a outsourcingu

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 442 316, (76 poboček)

Provádíme dohled outsourcingových služeb magistrátu a spolupracujeme na realizaci IT projektů. Dále zajišťujeme datovou a informační podporu při řešení krizových situací. Provádíme kontroly a analyzujeme procesy i postupy vykonávaných činností v agendách a navrhujeme úpravy IS a IT.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor ochrany životního prostředí

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 442 307, (76 poboček)

Náš odbor ochrany životního prostředí zajišťuje výkon státní správy v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, vodního hospodářství či zemědělství. Správa úseku odpadového hospodářství, veterinární a rostlinné péče a ochrany zvířat proti týrání.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor platový a personální

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 154, (76 poboček)

Náš odbor vede personální a platové agendy zaměstnanců města Ostravy, dále organizujeme výběrová řízení na obsazení volných míst. Realizujeme platovou politiku zaměstnavatele. Zabezpečujeme vzdělávání zaměstnanců.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor financí a rozpočtu

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 222, (76 poboček)

Náš odbor zhotovuje návrhy rozpočtu a finančního řízení. Vymáháme pohledávky a zpracováváme finanční analýzy. Vedeme účetnictví o stavu a pohybu majetku, příjmech a výdajích, fondovém hospodaření, sdružených prostředích a dalších.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor hospodářské správy

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 102, (76 poboček)

Náš odbor zabezpečuje materiálně technické podmínky pro činnost orgánů města i organizační složku Centrum sociálních služeb.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Útvar hlavního architekta

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 182, (76 poboček)

Náš odbor zajišťuje výkon státní správy na úseku pořizování územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace a na úseku památkové péče.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor interního auditu a kontroly

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 354, (76 poboček)

Náš odbor vykonává kontrolní činnost zaměřenou na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky, majetkovými právy a dalšími hodnotami města. Zabýváme se kontrolami příspěvkových organizací.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor majetkový

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 113, (76 poboček)

Náš odbor zajišťuje výkon státní správy v oblasti movitého i nemovitého majetku města, restitucí, smluvních vztahů, nájmů a věcných břemen. Dále vyřizujeme pronájmy a výpůjčky majetku ve vlastnictví města, souhlasy s umístěním inženýrských sítí včetně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor ekonomického rozvoje

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 344, (76 poboček)

Náš odbor vytváří a usměrňuje podmínky ekonomického rozvoje města. Provozujeme oddělení strategických projektů, externího financování či marketingu investičních příležitostí a turismu. Dále poskytujeme informace o vhodných lokalitách a možnostech investování na území města.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Odbor kultury a zdravotnictví

Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 kontakt +420 599 443 160, (76 poboček)

Náš odbor poskytuje informace o význačných kulturních akcích podporovaných městem. Koordinujeme aktivity v oblasti protidrogové prevence a kriminality. Nabízíme poradenskou, konzultační a přednáškovou činnost.

web www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava

Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6 kontakt +420 599 444 444, (76 poboček)

Výkon přenesené působnosti státní správy a samosprávy na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Provozujeme podatelnu, pokladnu, odbor sociálních věcí a ostatní pracoviště a služby Czech POINT.

web www.ostrava.cz
« předchozí 1 2 3 4 5 další »